با کاهش قیمت

 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک بلند CP200 مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک بلند از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک بلند حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP200S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP160S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP125S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP85S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP65S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP45S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه CP36S مناسب تامین آبگرم گرمایشی واحدهای مسکونی می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی گازسوز کالورپک کوتاه از ظرفیت 36000 الی 200000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک کوتاه حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین آبگرم بهداشتی و گرمایشی واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی کالورپک از ظرفیت 36000 الی 85000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین آبگرم بهداشتی و گرمایشی واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی کالورپک از ظرفیت 36000 الی 85000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین آبگرم بهداشتی و گرمایشی واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی کالورپک از ظرفیت 36000 الی 85000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس سازگار با انواع سیستم های گرمایشی و مناسب تامین آبگرم بهداشتی و گرمایشی واحدهای آپارتمانی، ویلا و استخر می باشد.ظرفیت  حرارتی پکیج گرمایشی زمینی کالورپک از ظرفیت 35000 الی 85000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.زمان تحویل پکیج گرمایشی گازسوز زمینی کالورپک پلاس حداقل 7 روز پس از سفارش می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف