روز ملی کیفیت

روز ملی کیفیت

18 آبان روزملی کیفیت نام گذاری شده است که در ایران به سازمان دارای ارزشیابی مناسب با معیارهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی جایزه تعلق می گیرد.که در حوزه تاسیسات شرکتهای که تاکنون این نشان را گرفته اند شامل:شرکت ایران رادیاتور و ماشین سازی اراک و... می باشد.

نظرات بازدیدکنندگان