فن و هواکش 

 • بدنه و پروانه هواکش خانگی آکسی لاین دمنده با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 1850rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی آکسی لاین دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی آکسی لاین دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی آکسی لاین دمنده با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 1850rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی آکسی لاین دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی آکسی لاین دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی آکسی لاین دمنده با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2000rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی آکسی لاین دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی آکسی لاین دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی آکسی لاین دمنده با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2500rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی آکسی لاین دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی آکسی لاین دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی آکسی لاین دمنده با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2500rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی آکسی لاین دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی آکسی لاین دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 1220rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 1360rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 1360rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2400rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2600rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2800rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود
 • بدنه و پروانه هواکش خانگی فلزی دمنده با استفاده از فلز ساخته شده است.دور موتور هواکش خانگی دمنده 2150rpm یا دور بر دقیقه است.هواکش خانگی فلزی دمنده سری VMA  برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.فن خانگی فلزی دمنده دارای برگه گارانتی شرکت دمنده می باشد.

  تماس بگیرید موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

فن و هواکش 

فن و هواکش